Erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

 

Ezt a felülvizsgálatot az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálati minősítő irat példányát a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során.

Fogyasztásmérő tűzeset

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

a)  váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,

b)  a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és

c)  szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a)   300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b)   egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

 Mi miben tudunk segíteni:

– A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.

– Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük mely minden esetben, tartalmazza egyenként a mérőpontokat táblázatos formában, valamint a könnyű rendszerezés segítésére egyedi sorszámmal. Minősítéseket megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.

-A piaci igények esetén -pdf digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot tudunk biztosítani.

– Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált terület.